Zapisz się

Kliknij aby przejść do formularza zapisu na Bieg

Regulamin

Kliknij aby zapoznać się z Regulaminem Biegu

Opłaty

Kliknij aby zapoznać się z wysokością opłat sstartowych

Trasa

Kliknij aby zapoznać się z Trasą Biegu oraz planem organizacyjnym - biuro zawodów, wc, natryski, parkingi

XI Bieg odbędzie się 17 czerwca 2017r.

Polish English French German Russian Spanish Ukrainian
REGULAMIN X MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU ULICZNEGO „O BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ” NA DYSTANSIE 10KM ORAZ MISTRZOSTW POLSKI SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ
 

 

REGULAMIN
X MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU ULICZNEGO „O BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ”
NA DYSTANSIE 10KM
V MISTRZOSTW POLSKI SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ

 I CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja aktywności fizycznej, jako zdrowego stylu życia.
 2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchowej.
 3. Promocja Miasta Stargard.
 4. Promocja Powiatu Stargardzkiego i Województwa Zachodniopomorskiego
 5. Popularyzacja i promocja działalności społecznej, wolontariatu, integracji lokalnej społeczności.
 6. Promocja sponsoringu.

II ORGANIZATOR

 • Stargardzki Związek Weteranów Lekkiej Atletyki , ul. Sportowa 1, 73-110 Stargard   www.szwla.pl , poczta@szwla.pl,  
 • Gmina - Miasto Stargard
 • Starostwo Powiatowe w Stargardzie

III TERMIN, MIEJSCE I BIURO ZAWODÓW

 1. Bieg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2016 roku (sobota) o godz. 21.00.
 2. Start i meta biegu: na ul. Szczecińskiej 35 (przy OSiR).
 3. Biuro zawodów: ul. 11 Listopada 22 w Klubie Wojskowym, czynne w dniu biegu od godz. 15.00 do godz. 20.00.

IV TRASA BIEGU, PUNKT ODŚWIEŻANIA, LIMIT CZASU

 1. Bieg odbędzie się na dystansie 10 km, (2 pętle po 5km), ulicami: Szczecińską, Wyszyńskiego, Czarnieckiego.
 2. Nawierzchnia 100% asfalt.
 3. Trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
 4. Trasa biegu oznakowana co 1km, zabezpieczona, zamknięta dla ruchu kołowego.
 5. Punkt odświeżania zaopatrzony w wodę będzie zlokalizowany w okolicy start/meta.
 6. Na trasie biegu będzie się znajdował punkt medyczny zlokalizowany również w pobliżu start/meta.
 7. Limit czasu: 90 minut.
 8. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu do godziny 22.30 zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

 

V POMIAR CZASU

 1. Pomiar czasu realizowany jest przez firmę Domtel-Sport.
 2. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów jednorazowych wbudowanych w numer startowy. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany z przodu koszulki startowej.
 3. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować nieklasyfikowanie zawodnika.
 4. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne pomiaru czasu.
 5. Obsługa zawodów będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę, którzy zostaną zdyskwalifikowani.

VI WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która do dnia biegu tj. do 18 czerwca 2016 roku ukończy 16 rok życia.
 2. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu. Zgodę, której wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego. Wzór oświadczenia opiekuna prawnego można również pobrać ze strony internetowej Biegu.
 3. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza podpisując czytelnie oświadczenie o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu.
 4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu zobowiązani są poddać się weryfikacji w Biurze Zawodów.
 5. Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja) w celu weryfikacji tożsamości i daty urodzenia.
 6. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu podpisanego własnoręcznie (w przypadku osób pełnoletnich) lub podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich.
 7. Zawodnicy startujący w kategoriach dodatkowych obowiązani są do potwierdzenia przynależności do wskazanej kategorii (legitymacja, zaświadczenie bądź inny dokument).
 8. Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem Biegu, jego akceptacją oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). i z wykorzystaniem wizerunku uczestnika Biegu dla potrzeb Organizatora.
 9. Wszyscy uczestnicy Biegu, biorą udział na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania zawodów.

VII ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA, PAKIET STARTOWY

 1. Organizator ustala limit zawodników wynoszący 1200 startujących.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu 1 200 osób
 3. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są:
 • elektronicznie w terminie od 01 lutego 2016 r. do 12 czerwca 2016 r. do godz. 23.59. poprzez rejestrację na stronie internetowej:

http://www.domtel-sport.pl/zgloszenia/spis_masowe.php
Link do formularza rejestracyjnego będzie również dostępny na stronie Biegu – www.bieg.szwla.pl

 • w dniu zawodów - w Biurze Zawodów przy ul. 11 Listopada 22 (Klub Wojskowy) od godz. 15.00 do godz. 20.00.
 1. Opłata startowa
 1. Organizator ustala następujące terminy oraz opłaty zgłoszeń:
  • przez cały termin trwania zgłoszeń elektronicznych tj. od 01 lutego 2016 r. do 12 czerwca 2016 r. – opłata startowa wynosi 40 zł
  • po tym terminie opłata wynosi 80zł i można ją uregulować jedynie w dniu imprezy w biurze zawodów   (18 czerwca 2016 r.).
 2. Opłaty wpisowego należy dokonywać przelewem elektronicznym DOTPAY umieszczonym na formularzu zgłoszeniowym po dokonaniu zgłoszenia i zalogowaniu się do konta.
 3. Uiszczenie opłaty spowoduje automatyczne umieszczenie na liście startowej.
 4. UWAGA! Na liście startowej ukażą się zawodnicy, którzy dokonali pełnego zgłoszenia wraz z opłatą startową.
 5. Wszelkie pytania odnośnie płatności proszę kierować pod numer telefonu:728 580 906, domtel@domtel.pl
 6. Jeśli opłata startowa zostanie wniesiona w niewystarczającej wysokości (np. przekroczenie terminu wpłaty wynikające z regulaminu) uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego dopłacenia różnicy.
 1. W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują numer oraz pakiet startowy.
 2. Każdy z uczestników biegu otrzyma po jego ukończeniu pamiątkowy medal,
 3. Wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie podczas weryfikacji zawodników w godzinach otwarcia biura zawodów.

VIII KLASYFIKACJA

W ramach biegu będzie prowadzona klasyfikacja:

Generalna kobiet i mężczyzn

   1. W kategoriach wiekowych (decyduje rok urodzenia):        

Kobiety:                                                                                

•    K 16 - 16÷19 lat,

•    K 20 - 20÷29 lat,

•    K 30 - 30÷34 lat,

•    K 35 - 35÷39 lat,

•    K 40 - 40÷44 lat,

•    K 45 - 45÷49 lat,

•    K 50 - 50÷54 lat,

•    K 55 lat i powyżej.

 

Mężczyźni:

•    M 16 - 16÷19 lat,

•    M 20 – 20÷29 lat,

•    M 30 - 30÷34 lat,

•    M 35 - 35÷39 lat,

•    M 40 - 40÷44 lat,

•    M 45 - 45÷49 lat,

•    M 50 - 50÷54 lat,

•    M 55 - 55÷59 lat,

•    M 60 - 60÷64 lat,

•    M 65 - 65÷69 lat,

•   M 70 lat i powyżej.

 

   1. W kategoriach dodatkowych (z podziałem na płeć):
   • sędzia piłki nożnej (V Mistrzostwa Polski Sędziów Piłki Nożnej, kobiety, mężczyźni),
   • służb mundurowych (kobiety, mężczyźni)
   • samorządowców (kobiety, mężczyźni)
   1. Ponadto wyróżnieni będą:
   • najmłodszy i najstarszy uczestnik biegu,
   • najszybsza i najszybszy mieszkaniec miasta Stargard

IX NAGRODY

   1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nagrody finansowe w wysokości:
   • I miejsce - 1 000 zł,
   • II miejsce - 800 zł,
   • III miejsce - 600 zł,
   • IV miejsce - 400 zł,
   • V miejsce - 300 zł,
   • VI miejsce -200 zł.
   1. W klasyfikacji w kategoriach wiekowych nagrody finansowe w wysokości:
   • I miejsce - 150 zł,
   • II miejsce - 100 zł,
   • III miejsce - 50 zł.
   1. W klasyfikacjach dodatkowych nagrody finansowe w wysokości:
   • I miejsce - 150 zł,
   • II miejsce - 100 zł,
   • III miejsce - 50 zł.
   1. W kategorii wyróżnieni:
   • puchary i upominki

 

Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

W przypadku otrzymania dodatkowych nagród od sponsorów, spośród wszystkich uczestników biegu będą rozlosowane nagrody na podstawie losowo wybranych numerów startowych.

Okolicznościowy dyplom można będzie pobrać ze strony organizatora.

X PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

15:00 - otwarcie Biura Zawodów (Klub Wojskowy przy ul. 11 Listopada 22),

20:00 - zamknięcie Biura Zawodów i listy startowej,

21:00 - start,

22:30 - wręczenie nagród zwycięzcom Biegu i w poszczególnych kategoriach,

22:45 - zamkniecie depozytu,

   1. 23:40 - pokazy sztucznych ogni dla uczestników Biegu.

 

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
   2. Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie trwania Biegu. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
   3. Organizator zapewnia szatnie, toalety i depozyt zlokalizowane w Klubie Wojskowym przy ulicy 11 Listopada 22 oraz natryski w pobliskim OSiR przy ul. Szczecińskiej 35 (po okazaniu numeru startowego).
   4. W depozycie będzie możliwość zostawienia rzeczy na podstawie numeru startowego. Rzeczy pozostawione w depozycie będą wydawane po zawodach wyłącznie właścicielom – konieczność posiadania Numeru Startowego! Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatorów od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Depozyt będzie czynny od 15.00 – 22.45.
   5. Za rzeczy zaginione podczas imprezy organizator nie odpowiada.
   6. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia Uczestników w tym m.in. na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.
   7. Organizator powinni wykonać profilaktyczne badania lekarskie mogące potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
   8. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;
   9. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów ustnych i pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń(obok Biura Zawodów) przed rozpoczęciem imprezy.
   10. Wszelkie pytania odnośnie biegu proszę o kierowanie drogą elektroniczną na adres poczta@szwla.pl
   11. Wszelkie szczegóły i aktualności zamieszczane będą na stronie www.bieg.szwla.pl
   12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

   • Bieg Uliczny Przedszkolaków - organizatorem jest Stargardzki Związek LA, Młodzieżowy Ośrodek Sportu w Stargardzie (Tadeusz Gutowski, tel. 509 339 590 lub 91 834 52 63,) oraz Przedszkole Miejskie nr 2. Zapisy prowadzi p. Agnieszka Zaręba , tel. kontaktowy: 608 031 840, e-mail: agneszareba@interia.pl. Bieg skierowany jest dla dzieci z rocznika Zapisy trwają do 06 czerwca 2016 r. (piątek). Nie ma możliwości dokonania zapisów w dniu biegu!
   • Stargardzki Bieg Uliczny dla młodzieży - organizatorem jest Młodzieżowy Ośrodek Sportu w Stargardzie, a szczegółowych informacji udziela pan Tadeusz Gutowski, tel. 509 339 590 lub 91 834 52 63.
   • Bieg we Wrotkarstwie Szybkim oraz wyścigi wrotkarskie dla dzieci - organizatorem jest Towarzystwo Rolkarskie StarBlade w Stargardzie, a szczegółowych informacji udziela pan Krzysztof Lizut, tel. 608 537 905, e-mail: tuz@starblade.pl, www.starblade.pl.
   • II Stargardzki Marsz Nordic Walking – organizatorem jest Stargardzki Związek Weteranów Lekkiej Atletyki w Stargardzie, a szczegółowych informacji udziela pani Joanna Suleja kontaktowy: 662 098 536 , e-mail: jsuleja@op.pl

W ww. wydarzeniach obowiązują odrębne regulaminy.

REGULAMIN X MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU ULICZNEGO „O BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ” NA DYSTANSIE 10KM ORAZ MISTRZOSTW POLSKI SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ
 

Sponsorzy

Patronat medialny

Copyright © 2015 - 2023 Stargardzki Związek Weteranów Lekkiej Atletyki - projekt i wykonanie Andrzej Ościak - All rights reserved.